“ພົງສາວະດານລາວ ຫຼືປວັດສາດລາວ ແຕ່ບູຮານເຖີງ ໑໙໔໖“ໂດຍມະຫາ ສິລາ ວີຣະວົງສ໌

ໜ້າປົກ ສາຣະບານ 1 ສາຣະບານ 2 ສາຣະບານ 3 ສາຣະບານ 4 ສາຣະບານ 5 ສາຣະບານ 6 ສາຣະບານ 7 ຮູບ ໜ້າ 16 ຮູບ ໜ້າ 17 ຮູບ ໜ້າ 18 ຮູບ ໜ້າ 19 ຮູບ ໜ້າ 20 ຮູບ ໜ້າ 21 ຄໍາສະເໜີ 1 ຄໍາສະເໜີ 2 ສໍານຶກຂອງຜູ້ສືບທອດ 1 ສໍານຶກຂອງຜູ້ສືບທອດ … Continue reading “ພົງສາວະດານລາວ ຫຼືປວັດສາດລາວ ແຕ່ບູຮານເຖີງ ໑໙໔໖“ໂດຍມະຫາ ສິລາ ວີຣະວົງສ໌