ຈົດໝາຍຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ໃນກໍຣະນີຊາວຫນຸ່ມລາວສາມຄົນຖືກຈັບໃນລາວ

Resonding-letter-from-US-Dept-3-workers_606x842

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.