ສະພາບເສຖກີດໃນສປປລາວ-ຂໍ້ມູນຈາກອົງການ ODOCC

ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ, ປະເທດລາວ ກຳ ລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາວະຕໍ່າຂອງ “ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ” ເຖິງວ່າຈະມີປະຊາກອນຫຼາຍກ່ວາ 23% ຍັງສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າຄວາມທຸກຍາກ. ລະດັບການສຶກສາແມ່ນຍັງຕໍ່າ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ (ບ່ອນທີ່ມີ 65% ຂອງປະຊາກອນທີ່ເຮັດວຽກ ດຳລົງຊີວິດ) ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນກັບເຂດຕົວເມືອງ ກໍ່ກຳລັງຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ. ການຫວ່າງງານຢູ່ໃນປະເທດປະມານ 1% ຂອງ ກຳລັງແຮງງານທັງ ໝົດ ໃນປີ 2020 (ທະນາຄານໂລກ): ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີຕົວເລກທາງການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ອົງການ OIT ປະເມີນວ່າ ສ່ວນແບ່ງຂອງການຈ້າງງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໜໃນປະເທດແມ່ນ 93,6%.- ຂໍ້ມູນຈາກ ADOCC

https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/laos/economie-3

Laos : Le contexte économique

Les indicateurs économiques

Pour les dernières mises à jour sur les principales réponses économiques des gouvernements pour faire face à l’impact économique de la pandémie COVID-19, veuillez consulter la plateforme de suivi des politiques du FMI “Policy Responses to COVID-19”.
Le Laos est un pays plutôt pauvre par rapport à ses voisins mais qui a connu une très forte croissance ces dernières années (en moyenne juste en dessous de 8% au cours de la dernière décennie, tirée par l’exploitation de ses ressources minières et hydroélectriques), plaçant le pays parmi les pays à la croissance la plus rapide. économies du monde. Néanmoins, après avoir progressé de 4,7% en 2019, l’économie du Laos a été gravement affectée par la crise mondiale provoquée par la pandémie COVID-19, la croissance du PIB devenant négative en 2020 (-0,4%). Le secteur des services a été celui qui a le plus souffert, en particulier le tourisme, le commerce de gros et de détail, les transports et l’hôtellerie. Cependant, la croissance devrait rebondir à 4,6% cette année et à 5,6% en 2022, ce qui suggère une lente reprise, car l’épidémie de pandémie devrait progressivement s’atténuer et la consommation privée devrait reprendre (FMI).

Les finances publiques du pays sont en quelque sorte fragiles. Le ratio dette / PIB est passé à 8% en 2020, contre 61,6% un an plus tôt: bien que pas particulièrement élevé, 80% de celui-ci est libellé en devises et détenu à l’extérieur (près de la moitié de la dette publique est détenue par la Chine seule). L’impact de la pandémie de COVID-19 a également affecté les revenus du gouvernement, qui auraient diminué de 21%. Couplé aux mesures de relance adoptées pour atténuer les effets de la pandémie, le déficit budgétaire s’est établi à -8,2% en 2020 (contre 4,3% en 2019). Le déficit du compte courant historiquement élevé s’est creusé en 2020, le déficit commercial s’aggravant et les envois de fonds des expatriés étant réduits de moitié. Compte tenu des réserves de change limitées (qui représentent environ un mois d’importations), les besoins de financement supplémentaires pour 2020 reposaient sur une aide d’urgence. L’inflation s’est considérablement accélérée au cours de 2020, atteignant 5,1%. Le FMI s’attend à ce qu’il baisse à 4,9% cette année avant de revenir à son niveau d’avant la crise (3,7%) en 2022.
Les méga projets d’infrastructure devraient contribuer à la croissance économique dans les années à venir, avec des projets tels que le barrage de Luang Prabang et les investissements de 2 milliards USD de Laos Transmission Company Ltd pour améliorer les lignes de transport d’électricité vers les pays voisins. La construction de plusieurs autoroutes et lignes de chemin de fer reliant la frontière chinoise devrait également mettre en évidence le statut « lié à la terre » du pays.
Le Parti Révolutionnaire Populaire Lao est le seul parti autorisé dans le pays et gouverne depuis 1975. Il a une idéologie marxiste-léniniste et contrôle la plupart des aspects politiques et économiques de la société, sans réelle opposition organisée. Le président actuel est Bounnhang Vorachith, dont le mandat expire en 2021, alors que de nouvelles élections sont en cours.

Selon la Banque mondiale, le Laos fait partie de la tranche inférieure des «pays à revenu intermédiaire» malgré le fait que plus de 23% de la population continue de vivre en dessous du seuil de pauvreté. Le niveau d’éducation est bas et les conditions de vie en milieu rural (où vivent 65% de la population active) sont précaires. Les inégalités avec les zones urbaines se creusent également. Le chômage dans le pays était estimé à environ 1% de la population active totale en 2020 (Banque mondiale): bien qu’aucun chiffre officiel fiable ne soit disponible, l’OIT estime que la part de l’emploi informel dans le pays était de 93,6%.


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.