“ພົງສາວະດານລາວ ຫຼືປວັດສາດລາວ ແຕ່ບູຮານເຖີງ ໑໙໔໖“ໂດຍມະຫາ ສິລາ ວີຣະວົງສ໌

imageimageimage

ໜ້າປົກ

ສາຣະບານ 1
ສາຣະບານ 2
ສາຣະບານ 3
ສາຣະບານ 4
ສາຣະບານ 5
ສາຣະບານ 6
ສາຣະບານ 7

ຮູບ ໜ້າ 16
ຮູບ ໜ້າ 17
ຮູບ ໜ້າ 18
ຮູບ ໜ້າ 19
ຮູບ ໜ້າ 20
ຮູບ ໜ້າ 21

ຄໍາສະເໜີ 1
ຄໍາສະເໜີ 2

ສໍານຶກຂອງຜູ້ສືບທອດ 1
ສໍານຶກຂອງຜູ້ສືບທອດ 2
ສໍານຶກຂອງຜູ້ສືບທອດ 3

ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 1
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 2
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 3
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 4
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 5
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 6
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 7
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 8
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 9
ຄໍານໍາ ສູເນດ ໂພທິສານ 10

ຄໍານໍາຂອງຜູ້ຣິຈນາ 1
ຄໍານໍາຂອງຜູ້ຣິຈນາ 2
ຄໍານໍາຂອງຜູ້ຣິຈນາ 3
ຄໍານໍາຂອງຜູ້ຣິຈນາ 4
ຄໍານໍາຂອງຜູ້ຣິຈນາ 5
ຄໍານໍາຂອງຜູ້ຣິຈນາ 6

ແຜນທີ່

ໜ້າ 1 ໜ້າ 2 ໜ້າ 3 ໜ້າ 4 ໜ້າ 5
ໜ້າ 6 ໜ້າ 7 ໜ້າ 8 ໜ້າ 9 ໜ້າ 10
ໜ້າ 11 ໜ້າ 12 ໜ້າ 13 ໜ້າ 14 ໜ້າ 15
ໜ້າ 16 ໜ້າ 17 ໜ້າ 18 ໜ້າ 19 ໜ້າ 20
ໜ້າ 21 ໜ້າ 22 ໜ້າ 23 ໜ້າ 24 ໜ້າ 25
ໜ້າ 26 ໜ້າ 27 ໜ້າ 28 ໜ້າ 29 ໜ້າ 30
ໜ້າ 31 ໜ້າ 32 ໜ້າ 33 ໜ້າ 34 ໜ້າ 35
ໜ້າ 36 ໜ້າ 37 ໜ້າ 38 ໜ້າ 39 ໜ້າ 40
ໜ້າ 41 ໜ້າ 42 ໜ້າ 43 ໜ້າ 44 ໜ້າ 45
ໜ້າ 46 ໜ້າ 47 ໜ້າ 48 ໜ້າ 49 ໜ້າ 50
ໜ້າ 51 ໜ້າ 52 ໜ້າ 53 ໜ້າ 54 ໜ້າ 55
ໜ້າ 56 ໜ້າ 57 ໜ້າ 58 ໜ້າ 59 ໜ້າ 60
ໜ້າ 61 ໜ້າ 62 ໜ້າ 63 ໜ້າ 64 ໜ້າ 65
ໜ້າ 66 ໜ້າ 67 ໜ້າ 68 ໜ້າ 69 ໜ້າ 70
ໜ້າ 71 ໜ້າ 72 ໜ້າ 73 ໜ້າ 74 ໜ້າ 75
ໜ້າ 76 ໜ້າ 77 ໜ້າ 78 ໜ້າ 79 ໜ້າ 80
ໜ້າ 81 ໜ້າ 82 ໜ້າ 83 ໜ້າ 84 ໜ້າ 85
ໜ້າ 86 ໜ້າ 87 ໜ້າ 88 ໜ້າ 89 ໜ້າ 90
ໜ້າ 91 ໜ້າ 92 ໜ້າ 93 ໜ້າ 94 ໜ້າ 95
ໜ້າ 96 ໜ້າ 97 ໜ້າ 98 ໜ້າ 99 ໜ້າ 100
ໜ້າ 101 ໜ້າ 102 ໜ້າ 103 ໜ້າ 104 ໜ້າ 105
ໜ້າ 106 ໜ້າ 107 ໜ້າ 108 ໜ້າ 109 ໜ້າ 110
ໜ້າ 111 ໜ້າ 112 ໜ້າ 113 ໜ້າ 114 ໜ້າ 115
ໜ້າ 116 ໜ້າ 117 ໜ້າ 118 ໜ້າ 119 ໜ້າ 120
ໜ້າ 121 ໜ້າ 122 ໜ້າ 123 ໜ້າ 124 ໜ້າ 125
ໜ້າ 126 ໜ້າ 127 ໜ້າ 128 ໜ້າ 129 ໜ້າ 130
ໜ້າ 131 ໜ້າ 132 ໜ້າ 133 ໜ້າ 134 ໜ້າ 135
ໜ້າ 136 ໜ້າ 137 ໜ້າ 138 ໜ້າ 139 ໜ້າ 140
ໜ້າ 141 ໜ້າ 142 ໜ້າ 143 ໜ້າ 144 ໜ້າ 145
ໜ້າ 146 ໜ້າ 147 ໜ້າ 148 ໜ້າ 149 ໜ້າ 150
ໜ້າ 151 ໜ້າ 152 ໜ້າ 153 ໜ້າ 154 ໜ້າ 155
ໜ້າ 156 ໜ້າ 157 ໜ້າ 158 ໜ້າ 159 ໜ້າ 160
ໜ້າ 161 ໜ້າ 162 ໜ້າ 163 ໜ້າ 164 ໜ້າ 165
ໜ້າ 166 ໜ້າ 167 ໜ້າ 168 ໜ້າ 169 ໜ້າ 170
ໜ້າ 171 ໜ້າ 172 ໜ້າ 173 ໜ້າ 174 ໜ້າ 175
ໜ້າ 176 ໜ້າ 177 ໜ້າ 178 ໜ້າ 179 ໜ້າ 180
ໜ້າ 181 ໜ້າ 182 ໜ້າ 183 ໜ້າ 184 ໜ້າ 185
ໜ້າ 186 ໜ້າ 187 ໜ້າ 188 ໜ້າ 189 ໜ້າ 190
ໜ້າ 191 ໜ້າ 192 ໜ້າ 193 ໜ້າ 194 ໜ້າ 195
ໜ້າ 196 ໜ້າ 197 ໜ້າ 198 ໜ້າ 199 ໜ້າ 200
ໜ້າ 201 ໜ້າ 202 ໜ້າ 203 ໜ້າ 204 ໜ້າ 205
ໜ້າ 206 ໜ້າ 207 ໜ້າ 208 ໜ້າ 209 ໜ້າ 210
ໜ້າ 211 ໜ້າ 212 ໜ້າ 213 ໜ້າ 214 ໜ້າ 215
ໜ້າ 216 ໜ້າ 217 ໜ້າ 218 ໜ້າ 219 ໜ້າ 220
ໜ້າ 221 ໜ້າ 222 ໜ້າ 223 ໜ້າ 224 ໜ້າ 225
ໜ້າ 226 ໜ້າ 227 ໜ້າ 228 ໜ້າ 229 ໜ້າ 230
ໜ້າ 231 ໜ້າ 232 ໜ້າ 233 ໜ້າ 234 ໜ້າ 235
ໜ້າ 236 ໜ້າ 237 ໜ້າ 238 ໜ້າ 239 ໜ້າ 240
ໜ້າ 241 ໜ້າ 242 ໜ້າ 243 ໜ້າ 244 ໜ້າ 245
ໜ້າ 246 ໜ້າ 247 ໜ້າ 248 ໜ້າ 249 ໜ້າ 250
ໜ້າ 251 ໜ້າ 252 ໜ້າ 253 ໜ້າ 254 ໜ້າ 255
ໜ້າ 256 ໜ້າ 257 ໜ້າ 258 ໜ້າ 259 ໜ້າ 260
ໜ້າ 261 ໜ້າ 262 ໜ້າ 263 ໜ້າ 264 ໜ້າ 265
ໜ້າ 266 ໜ້າ 267 ໜ້າ 268 ໜ້າ 269 ໜ້າ 270
ໜ້າ 271 ໜ້າ 272 ໜ້າ 273 ໜ້າ 274 ໜ້າ 275
ໜ້າ 276 ໜ້າ 277 ໜ້າ 278 ໜ້າ 279 ໜ້າ 280

ພິເສດ ຂໍ້ມູນຈາກ :History of Laos-ປະຫວັດສາດລາວ

33 King of LanXang Kingdom year 1353-1707. 33 ເຈົ້າຊີວິດ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຫລັງຈາກສົມເດັດພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ້ມມະຫາຣາຊ ທ້ອນໂຮມແຜ່ນດີນໃຫ້ເປັນປືກແຜ່ນ ແລ້ວສະຖາປະນາເປັນອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ໃນປີ ຄສ 1353 ຈົນເຖີງວັນແຕກແຍກອອກເປັນ 3 ອານາຈັກ ໃນປີ ຄສ 1707 ເປັນເວລາ 353 ປີ ມີກະສັດຂື້ນຄອງລາດ ທັງໝົດ 33 ພຣະອົງ.
1, ສົມເດັດພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ້ມມະຫາຣາຊ 1354-1372.
2, ສົມເດັດພຣະເຈົ້າສາມແສນໄທໄຕພູວະນາດ 1373-1416.
3, ພຣະຍາລ້ານຄຳແດງ 1416-1428.
4, ເຈົ້າພົມມະທັດ 1428-1429.
5, ເຈົ້າຄຳເຕັມຊ້າ 1430.
6, ພະຍາໝື່ນບ້ານ 1430.
7, ເຈົ້າໄຄ້ບົວບານ 1431-1434.
8, ເຈົ້າກ້ອນຄຳ 1435.
9, ເຈົ້າຍຸຄົນ 1436.
10, ເຈົ້າຄຳເກີດ 1436-1438.
11, ນາງແກ້ວພີມພາ ຫຼື ມະຫາເທວີ 1438.
12, ເຈົ້າໄຊຍະ ຈັກກະພັດແຜ່ນແກ້ວ 1438-1480.
13, ເຈົ້າສຸວັນນະບັນລັງ 1480-1488.
14, ພຣະຍາຫລ້າແສນໄຕພູວະນາດ 1486-1496.
15, ເຈົ້າຊົມພູ 1496-1501.
16, ເຈົ້າວິຊຸນນະຣາຊ 1501-1520.
17, ເຈົ້າໂພທິສາລາດ 1520-1547.
18, ເຈົ້າກິດຈະທະນະວະຣາທິຣາຊ 1547-1548.
19, ສົມເດັດພຣະເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິຣາຊມະຫາຣາຊ 1548-1571.
20, ພຣະຍາແສນສຸຣີນວິໄຊ 1571-1575.
21, ພຣະເຈົ້າສີວໍຣະວົງສາທິຣາຊ ຫຼື ມະຫາອຸປະຫລາດວໍຣະວົງ 1575-1580.
22, ພຣະຍາແສນສຸຣີນວິໄຊ(ຄັ້ງທີ່2) 1580-1582.
23, ພຣະຍານະຄອນນ້ອຍ 1582-1583.
24, ພຣະຍາໜໍ່ເມືອງ 1591-1596.
25, ພຣະຍາວໍຣະປິຕາ 1596-1613.
26, ພຣະວໍຣະວົງສາທຳມິກະຣາຊ 1613 – 1623.
27, ພະບັຍດີດ ໂພທິລາຣາຊ 1623 – 1627.
28, ພຣະເຈົ້າໝ່ອມແກ້ວ 1627 – 1633.
29, ເຈົ້າວິໄຊ 1633 – 1636.
30, ເຈົ້າຕ່ອນຄຳ 1636 – 1638.
31, ພຣະເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາທຳມິກະຣາຊ ມະຫາຣາຊ 1638 – 1695.
32, ພຣະຍາຈັນທະ ສີຫາຣາຊ ເມືອງແສນ 1695.
33, ເຈົ້ເໃຊຍະເສດຖາທິຣາຊທີ່2.
(ເຈົ້າໄຊອົງເວ້) 1698 – 1707.
_____________________
# ໃນຈຳນວນມະຫາກະສັດທັງ33 ພະອົງ ພຣະເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາ ທຳມິກະຣາຊ ມະຫາຣາຊ ເປັນກະສັດທີ່ຂື້ນຄອງລາດຍາວນານທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຂື້ນຄອງລາດເປັນເວລາ 57 ປີ ແລະໃນລາດຊະການຂອງພະອົງຖືວ່າ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຈະເລີນຫຸ່ງເຮືອງຫລາຍທີ່ສຸດພະອົງຊົງ ປົກຄອງບ້ານເມືອງ ປົກຄອງລາດຊະດອນ ດ້ວຍຄຸນນະທຳ ຈົນໄດ້ຮັບການຂະນານນາມຈາກປະຊາຊົນວ່າ ທຳມິກະຣາຊ ແປຄວາມໝາຍວ່າພຣະຣາຊທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍຄຸນນະທຳ
# ໃຈຈຳນວນ 33 ພຣະອົງນີ້ມີ້ພຽງພະອົງດຽວທີ່ເປັນຜູ້ຍີງ ຄືມະຫາເທວີ ແກ້ວພີມພາ.
# ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ໃນຊ່ວງປີ ຄສ 1583 – 1591 ເປັນເວລາ 8 ປີ ເຊີ່ງວ່າງຈາກກະສັດຄອງລາດ.
2,000 ປີປະວັດຕິສາດລາວ.
Laos History (2/28 vdo)..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.